Demokratiministern besöker Stadsmissionen

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke motiverade Stadsmissionens deltagare i hemlöshet att rösta genom att prata demokrati och rättigheter, friheter och ansvar att delta i demokratin, bland annat genom att rösta.

- Vi måste vara vaksamma och aktsamma och värna våra friheter och ta vara på dem, inte minst gäller det rätten att rösta. Friheten är det viktigaste vi har men det finns många som på olika sätt försöker begränsa den, sa demokratiministern.

Efter frukosten överlämnade Abbe, en av deltagarna i Stadsmissionens verksamheter och i hemlöshet, en namnlistan med insamlade underskrifter för människor i hemlöshets rättigheter. Detta som en del av kampanjen www.borttappaderoster.se

 
Bilden kan innehålla: 1 person, som ler, stårBilden kan innehålla: 1 person, står och hatt
IMG_0270.jpgbild4.jpg

Inför valet

Stadsmissionerna verkar lokalt i storstadsregionerna och stöttar med förtidsröstning, information inför valet och valvaka. Det kan se litet olika ut på olika orter. Exempelvis i Skåne har Stadsmissionen arrangerat en studiecirkel i demokrati, utbildat demokratiambassadörer och genomfört demokrativerkstad för besökare hos Stadsmissionen. I Stockholm arrangeras politikersamtal och i Uppsala följer Stadsmissionens personal och volontärer med till valstugorna för att ta reda på fakta.

Förteckning per stadsmission

Projektledare för kvalitet- och effektmätningsprojekt sökes

Vi söker nu en projektledare med kompetens inom kvalitetsledningsarbete och effektmätning i vård och omsorg.

Vi erbjuder en dynamisk, utvecklingsinriktad, värderingsstyrd och engagerad arbetsplats. Detta är en tjänst för dig som vill arbeta självständigt och fokuserat med en förstudie för att lägga grunden för beslut om hur riksföreningens medlemmar skall arbeta med en gemensam modell för effektmätning, i stadsmissionernas hela bredd av verksamheter och med de skilda förutsättningar som finns i små och stora organisationer. De nio medlemmarna har kommit olika långt i att införa kvalitetsledningssystem och ingen mäter idag effekt.

Nu skriver vi historia – stadsmissionerna tillsammans!

Fredagen den 18 maj fastställde Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner gemensamma grundvärderingar. Avtal signerades med samtliga stadsmissioner som innebär ett stärkt gemensamt arbete för att skydda, utveckla och förvalta varumärket Stadsmissionen. Grunden är därmed lagd för ett ökat samarbete mellan stadsmissionerna, som stärker det lokala genom det nationella samarbetet. Det gör oss redo att anta dagens och morgondagens utmaningar på nya sätt - tillsammans.

RSS_am_180518-NYx.jpg

RSS_am_180518-NY (2).jpg

 

 

Miljonbelopp till stadsmissionernas arbete med unga i hemlöshet

Regeringen satsar totalt 120 miljoner kronor per år i tre år för att stötta sex ideella organisationer i deras arbete mot hemlöshet bland ensamkommande unga vuxna. Stockholms Stadsmission får ta del av 30 miljoner kronor, Göteborgs och Skåne Stadsmission 9,5 miljoner vardera.

Målet med regeringens satsning är att medlen ska gå till etablerade organisationer som redan idag har omfattande insatser gällande hemlöshet och unga vuxna. De kan exempelvis användas för boende eller andra insatser för att unga ska kunna komma tillbaka in i samhället.

- Vi är mycket glada över att vi får ta del av hela 30 miljoner. Det betyder att vi kan fortsätta vårt arbete med att stötta och hjälpa stadens unga vuxna som lever i hemlöshet, säger Jonas Wihlstrand, socialchef Stockholms Stadsmission.

– Det är en grupp med stora behov och frågan blir akut när det gäller unga människor. Tyvärr finns det en stor risk att de hamnar i psykisk ohälsa på grund av situationer där de står utan en stabil grund som exempelvis tak över huvudet, säger Marie Hendra, tf direktor Skåne Stadsmission.

Ny satsning på Bostad Först

Till FB20170927.jpg

Igår kom PostkodLotteriet på besök med en check! 6 miljoner kronor till Sveriges Stadsmissioners satsning på projektet Bostad Först, en metod som i andra länder visat sig vara mycket framgångsrik när det gäller att minska hemlösheten.

Tack PostkodLotteriet!

Ny styrelseledamot i Eurodiakonia från Stadsmissionen

Anna J styrelseledamot Eurodiakonia.jpg

Anna Johansson, socialchef Stockholms Stadsmission, är nyinvald styrelseledamot i Eurodiakonias styrelse. 

Eurodiakonia är en europeisk sammanslutning av kristna organisationer och kyrkor, som samverkar kring sociala frågor. 

Att vända muggen

Sveriges Stadsmissioner har sedan flera år tillbaka mött EU-medborgare i utsatthet, människor som lever i ett utanförskap både i sitt hemland och i Sverige. De är från delar av Europa där den ekonomiska krisen slagit hårt mot industrier och arbetsmarknad. De kommer till Sverige i hopp om att försörja sig. Många av dem som Stadsmissionerna möter har ingen kännedom om svenska förhållanden, svensk arbetsmarknad och regler. Få talar svenska. I de flesta fall är det levnadsvillkoren i hemlandet som gör att man kommer till Sverige för att arbeta. När arbetsmarknaden inte möter denna arbetsresurs hamnar många på gatan och tigger. Då utsatta människor syns utanför livsmedelsbutiker, på stationer och andra offentliga utrymmen har en debatt blossat upp i Sverige gällande tiggeri. Förbud har diskuterats och politiker har uppmanat att inte skänka pengar i muggen. Sveriges Stadsmissioner anser att diskussionen är felaktig. Att diskutera tiggeriets vara eller inte vara handlar inte om att lösa problem, utan snarare om att mörklägga ett symptom på stor fattigdom i närsamhället som vi inte orkar se. Diskussionen borde i stället handla om fattigdomsbekämpning bland människor i stor utsatthet. Boten mot fattigdom är utbildning, möjlighet till försörjning och inkludering – inte förbud och avståndstagande. När fattigdomen kommer närmre är det allas vårt ansvar att inte blunda, utan bidra. Med stöd av PostkodLotteriet har Sveriges Stadsmissioner drivit projektet ”EU-migranter som resurs,” som arbetat med utbildande och arbetsintegrerande insatser för att föra människor närmare försörjning och egenmakt. Varje utsatt EU-medborgare i utanförskap måste bli en insatt EU-medborgare i innanförskap. Att vara insatt, att ha utbildning och kunskap, gör att människor kan tillvarata sina rättigheter, och skapar förutsättningar för arbete och försörjning. Att inkluderas i samhället gör att människor kan gå från utanförskap till innanförskap. Den här boken beskriver Sveriges Stadsmissioners bidrag. Vi hoppas den ska inspirera och ge verktyg till andra att fortsätta arbetet för insatta EU-medborgare i innanförskap i Sverige och Europa.

Läs boken "Att vända muggen" här

Seminarium på Internationella Fattigdomsdagen 17/10

Forskare har kartlagt den fattigdom som stadsmissionerna möter, som många gånger inte syns i offentlig statistik. Presentation och diskussion med bl.a. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Medverkande: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), Lars Svedberg, professor i socialt arbete, Lars Trägårdh, professor i historia, inriktning välfärd och civilsamhälle, Magnus Karlsson, docent i socialt arbete, fokus fattigdom, Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Anmälan på info@sverigesstadsmissioner.se

Läs hela inbjudan här

Folkbildning - en väg in i svenska samhället

 
Hur kan det stora antal flyktingar som kommit till Sverige bli delaktiga och känna sig inkluderade? Stockholms Stadsmissioner deltar i Folkbildningens forskningsdag 2016 på temat folkbildning, migration och delaktighet. 

Hösten 2015 fick civilsamhället en ny roll att fylla i Sveriges flyktingmottagande. Flyktingboenden sattes upp i rekordfart, transporter, mat och kläder tillhandahölls och aktiviteter arrangerades.

Frågan är hur det samarbetet och erfarenheterna från den tiden kan tas tillvara i det fortsatta arbetet med att göra migranter delaktiga och känna sig inkluderade i väntan på besked om de får stanna eller inte. Det är en av de stora utmaningarna för Sverige. 

”Jag har frusit och sovit ute på kartonger”

Alfred Steinzer vet vad det betyder att frysa och att folk byter sida på trottoaren för att slippa möta honom. Under en period i livet hamnade han i missbruk, var hemlös, men fick hjälp. När han tidigare i år vann på Postkodlotteriet var det en självklarhet att ge en del av vinsten till att hjälpa hemlösa.

Så här kan vi samverka i nästa kris

Hösten 2015 fick civilsamhället en ny roll att fylla i Sveriges flyktingmottagande. Flyktingboenden sattes upp i rekordfart, transporter, mat och kläder tillhandahölls och aktiviteter arrangerades. Under tiden som allt detta ordnades pågick en kontinuerlig dialog mellan organisationer, myndigheter och andra aktörer. Att samarbeta var självklart, men inte hur det skulle gå till.

Nu har erfarenheterna från hösten blivit till lärdomar i "Handbok för civilsamhällets samverkan i kriser", av Sveriges Stadsmissioner, Röda Korset och Rädda Barnen. Här presenteras en modell för samverkan i nästa kris, som tar avstamp i bildandet av en beredskapsgrupp - redan före krisen. Dags att agera och samverka redan nu, med andra ord!

Ladda ner rapporten här

Mellan hopp och förtvivlan - En lägesrapport om minderåriga EU-medborgare i utsatthet

För att uppmärksamma de minderåriga EU-medborgare i utsatthet som inte får sina rättigheter respekterade. har Rädda Barnen, Göteborgs Räddningsmission och Sveriges Stadsmissioner tagit fram rapporten ”Mellan hopp och förtvivlan”.

Rapporten lyfter berättelser från minderåriga EU-medborgare i utsatthet, både de som är kvar i Rumänien och de som är med sina föräldrar här i Sverige. 

Mellan hopp och förtvivlan - En lägesrapport om minderåriga EU-medborgare i utsatthet

 

Folder om social mobilisering

”Den kanske viktigaste lärdom vi fick när vi jobbade som möjliggörare
var att de mobiliseringar som blev lyckade var de som
från början hade initierats av rättighetsbärarna.
Men någon gång lyckades vi faktiskt ändå uppmuntra till en
mobilisering genom att så ett frö, och sedan vänta. Gruppen
tog kontakt igen på eget initiativ och hade då hittat en problemställning
och ville mobilisera sig.” ladda ner folder här

Det här gör Stadsmissionerna för flyktingarna

Sveriges Stadsmissioner verkar för de allra mest utsatta, däribland de flyktingar som redan tagit sig till Sverige. I följande verksamheter möter och hjälper vi flyktingarna:

Boende för ensamkommande flyktingbarn med permanent uppehållstillstånd samt träningsboende

Crossroads - rådgivning till EU-migranter och tredjelandsmedborgare (som har permanent uppehållstillstånd i EU) angående rättigheter, skyldigheter och möjligheter i Sverige. Här kan man även få sina basbehov tillgodosedda (mat, dusch, sova en stund) samt utbildning i svenska...

Mått på fattigdomen

Sveriges Stadsmissioner har beslutat fortsätta samarbetet med Ersta Sköndal Högskola för att bygga vidare på mätningen kring den fattigdom som Stadsmissionerna möter i sina verksamheter runtom i landet. Mätningar kommer att ske 3 gånger per år under de 2 närmsta åren. Syftet är att mäta utvecklingen av fattigdomen i Sverige och att komplettera de officiella siffrorna med fakta från Stadsmissionerna som ofta möter människor utanför systemet. Det ger en god kunskap för ett arbete för ett Sverige där alla får sina basbehov och mänskliga rättigheter uppfyllda.

Unga Forum

I förmiddags bjöd vi in till Öppet Hus här på Unga Forum. Vi hade ca 40 besökare från olika arenor, skolor, socialtjänsten, uppsökande verksamhet, ungdomsmottagningar, RFSU, Malmö Stads Budgetrådgivning och Svenska kyrkan. 

Fattigdomsrapporten – Stadens fattiga 2015: Bryt tystnaden kring den absoluta fattigdomen i Sverige

Sveriges Stadsmissioner släpper i dag rapporten ”Stadens fattiga – en rapport om Sveriges Stadsmissioner och fattigdom”. I samarbete med Magnus Karlsson, docent vid Ersta Sköndal Högskola, har Sveriges sju stadsmissioner tagit fram ett underlag som visar hur den svenska fattigdomen ser ut i verkligheten. De samlade erfarenheterna från stadsmissionernas sociala verksamheter som nu sammanställts i årets fattigdomsrapport tydliggör att bortom myndigheternas statistik finns ett utanförskap som är mer långtgående än man tidigare trott. 

 

Stadsmissionerna i Almedalen 2015

Tisdag 30 juni arrangerade Sveriges Stadsmissioner fyra seminarier i Almedalen. Först ut var forskare Magnus Karlsson och Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll tillsammans med Lotta Säfström, direktor Göteborgs stadsmission och Sanna Detlefsen, biträdande direktor Linköpings stadsmission. Stadsmissionen möter många fattiga och utsatta i sina verksamheter och Magnus Karlsson visar i en studie att det finns både relativt och absolut fattiga i Sverige. De absolut fattiga lever på bara ett par dollar per dag och är i avsaknad av grundläggande behov. (se film här)

Konferens om social mobilisering

Så här kan man stötta människor i utsatthet att själva aktivera sig och värna sina rättigheter - lär om Stadsmissionernas erfarenheter från projektet "Social mobilisering", med stöd av PostkodLotteriet, på konferensen i Malmö 3 december! Klicka på bilden