Om detta dokument

Detta dokument är skrivet i syfte att Sveriges Stadsmissioner ska visa enighet i våra gemensamma grundvärderingar och identitet. Ett antal centrala områden beskrivs som har med vår historia, tradition, vårt nuvarande arbete och framtid att göra.

Urvalet av rubriker bygger på de stadgar och andra styrdokument, Sveriges Stadsmissioners medlemmar har.

För Stadsmissionerna är våra kristna och diakonala grundvärderingar den ”mylla” ur vilken vi hämtar såväl inspiration som riktning och prioritering. Dessa grundvärderingar säger något om vår identitet.

Inledningsvis finns Detta är en Stadsmission. Här är avsikten att definiera och positionera en Stadsmission i Sverige.

I de följande tre avsnitten har vi enats om våra grundvärderingar inom några centrala områden, Stadsmissionens relation till kyrkan, Stadsmissionens människosyn samt Stadsmissionens förståelse av Diakoni.

Detta dokument är ett styrande dokument för RSS.

Varje medlem har att följa dokumentet i sin helhet, ingen medlem kan reservera sig mot enskilda delar av dokumentet. Varje medlem har däremot möjlighet att göra tillägg i texterna kring grundvärderingar samt att med detta dokument som utgångspunkt arbeta med sina lokala dokument

Detta är en Stadsmission

En Stadsmission utför ett professionellt socialt och diakonalt[1] arbete i staden. Sveriges Stadsmissioner är en del av den världsvida rörelsen av stadsmissioner som på olika sätt delar erfarenheter.

En Stadsmission är en idéburen, professionell aktör i det civila samhället och utför sitt arbete i samverkan med andra; församlingar, organisationer, företag och offentliga myndigheter. En Stadsmission uppmuntrar till engagemang och delaktighet bl.a. genom att engagera volontärer i verksamheten.

En Stadsmission har kompetens om människors andliga och existentiella behov och erbjuder det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor för den som frågar efter det.

Stadsmissionens uppdrag

Ordet mission tolkas i dess ordagranna betydelse som uppdrag. En Stadsmissions uppdrag är att vara i ständig rörelse, på väg, för att möta medmänniskan utifrån hennes förutsättningar och gemensamt forma en väg för förändring.

För en Stadsmission innebär det diakonala uppdraget att i konkret handling möta människor som lever i olika utsatta livssituationer med tro, hopp och kärlek.

Sveriges Stadsmissioner har ett stort spektra av verksamheter. Komplexa sociala utmaningar kräver bred kompetens och en rad olika insatser och arbetsmetoder. Samverkan mellan olika verksamheter och yrkesprofessioner är en framgångsfaktor.

Verksamheterna spänner över hela det sociala arbetets bredd, från förebyggande insatser till akut hjälp i nödsituationer. Dessutom strukturerat förändringsarbete för individ och samhälle, samt vård, omsorg, arbetsintegration och utbildning.

Uppdraget i relation till människan är att se, lindra, förebygga och förändra. Arbetet präglas av fokus på individuella behov, i syfte att stärka den enskildes makt över sitt eget liv och därigenom åstadkomma varaktig förändring.

Uppdraget i relation till samhället är att utmana och komplettera. Stadsmissionen, med sina särskilda kvaliteter, bidrar till mångfalden i rollen som utförare, när man utformar verksamheter som möter människors behov. En ytterligare sida av uppdraget i relation till samhället är att som opinionsbildare visa på brister och påverka beslutsfattare. 

Stadsmissionen utgår ifrån den lokala kontexten

En Stadsmission har de lokala behoven och förutsättningarna i fokus. En Stadsmission bygger alltid på ett lokalt engagemang. Kännedom om levnadsvillkor, samhällsstrukturer och ett uthålligt lokalt arbete präglar verksamheten.

En Stadsmission är en fristående, lokalt eller regionalt baserad, juridiskt självständig organisation (en ideell förening eller stiftelse) och kan därmed aldrig utgöra en del av en församlings verksamhet men kan samverka och samarbeta med en eller flera församlingar. En Stadsmission kan inte ingå som en delverksamhet av någon annan organisation. I enlighet med den europeiska stadsmissionstraditionen är en Stadsmission varken en folkrörelse eller brukarorganisation.

Varje Stadsmission bedriver sitt arbete i ett lokalt/regionalt sammanhang, det vill säga en stad, en kommun, ett län eller annan definierad region. Det geografiska området för ny stadsmission fastställs i dialog med riksföreningen och lokal stadsmission. Det geografiska området utformas utifrån de kriterier och det ansvar som riksföreningen för var tid fastställt som lämpliga.

Stadsmissionens styrning och ledning

En Stadsmission ska präglas av förmågan att kontinuerligt, långsiktigt och uthålligt bedriva verksamhet, samt av professionalitet i såväl styrning som ledning och ska beakta nödvändigheten av kompetens för den sociala ekonomins affärslogik.

En Stadsmissions styrelse och ledning har ett särskilt ansvar för att verksamheten såväl styrs som leds utifrån Stadsmissionens kristna och diakonala grundvärderingar och verksamhetsidé.

En Stadsmissions verksamhet ska så långt det är möjligt, utgå från beprövad erfarenhet och vara kunskaps- och evidensbaserad. Samtidigt tillhör det Stadsmissionens karaktär att vara nytänkande och innovativ, att visa modet att göra det nya och obeprövade.

En Stadsmission finansieras genom gåvor, offentliga eller andra bidrag, sålda varor och tjänster. I en Stadsmission investeras eventuellt överskott tillbaka in i verksamheten.

En Stadsmission är medlem i FRII och tillämpar därmed FRII:s kvalitetskod. 

Rätten till namnet Stadsmission

Rätten att använda namnet STADSMISSION beslutas av Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner efter ansökan om medlemskap i föreningen.

Att bilda nya Stadsmissioner

En ny stadsmissionsbildning är välkommen då det är säkerställt att det är stadsmissionskonceptet som bäst förmår möta behov och utmaningar. Sveriges stadsmissioner vill stödja utvecklingen av nya Stadsmissioner. En Stadsmission har förutsättningar för ett särskilt kvalificerat välfärdsarbete, som inte alltid låter sig göras inom exempelvis en församling, kommun eller landsting.

 

 

Sveriges stadsmissioners grundvärderingar

Stadsmissionens relation till kyrkan

Sveriges Stadsmissioner är en del av den internationella rörelsen av Stadsmissioner och ser sig som en del av den världsvida kyrkans diakonala uppdrag.

Stadsmissionen verkar i ekumenisk anda tillsammans med församlingar och även i interreligiösa samarbeten. Under den långa tid då Svenska kyrkan var statskyrka bildades självständiga diakonala organisationer, t.ex. stadsmissioner. Av historiska skäl har därför flera Stadsmissioner en särskild relation till Svenska kyrkan.

Stadsmissionen erbjuder gemenskap och sammanhang för människor, men har inget uppdrag att bygga och driva det som i kyrkorna benämns församling. En Stadsmission är inget samfund eller församling. Stadsmissionerna kan utföra sitt uppdrag i gemenskap med lokala församlingar och de sammanhang som utgörs av nationella trossamfund.

Stadsmissionens människosyn

Sveriges Stadsmissioner står för en kristen människosyn som inspireras av den bibliska traditionen. En människosyn som värnar alla människors lika värde, oberoende av livssituation.

Människans värde                                                                                               

Människans värde är av en sådan beskaffenhet att vi inte värderas utifrån prestationsförmåga. Inte heller kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder utgör skäl för olika värde hos människan.

Den kristna människosynen står för en individuell syn på varje människa. Människans värde är knutet till henne som unik individ, inte i betydelse olika värde, utan i betydelse att var och en av oss är unik.

För Stadsmissionen innebär detta

I mötet med människor vill vi etablera en jämlik relation människor emellan. En förutsättning för detta är en förståelse av att vi delar erfarenheten av att vara människa, sårbara och beroende av andra.

I Stadsmissionernas arbete ses varje människa som en likvärdig part och bjuds in till att delta utifrån sina förutsättningar.

Människans val och ansvar

Människan har förmåga att välja och ta ansvar för sitt liv och sina val. Valen vi gör innebär att vi både kan lyckas och misslyckas. Att vara människa innebär även att vi begränsas t.ex. av vår hälsa, ålder, sociala, ekonomiska och politiska system

Vi kan göra val som är förgörande, fel och destruktiva. Vi kan göra val, som är konstruktiva, som bygger upp och är till glädje för oss själva och andra. Dessa val gör vi dagligen. Våra val präglas av vilka vi är, våra erfarenheter och kunskaper, som vi oupphörligt förvärvar genom livet.

Människans ansvar, för såväl sitt eget som andras liv, är en del av meningen med livet.

För Stadsmissionen innebär detta

Stadsmissionen eftersträvar ett förhållningssätt som uttrycker tillit till människans förmåga att ta ansvar och som möjliggör för människor att äga makten över sitt liv, empowerment.

Stadsmissionens verksamhet ska präglas av ett synsätt där deltagarna bjuds in till inflytande och delaktighet.

Förlåtelse, nåd och försoning

Begrepp som förlåtelse, nåd och försoning är centrala i den kristna människosynen. Att förlåta måste utgå från det faktum att vi alla är ofullkomliga, där är vi alla jämlika.

Nåden är unik i betydelsen att trots våra brister och tillkortakommanden finns kärlek med förlåtelse och försoning - en försoning med oss själva, med andra människor och med livet.

Försoning leder människor till en ny utgångspunkt; den ger makt och möjlighet till nya relationer och nytt ansvar. En av förutsättningarna för försoning är hoppet om en framtid. Ibland hör detta samman med att relationer helas eller avslutas.

För Stadsmissionen innebär detta

Att det alltid finns en möjlighet att börja om. Att göra ett nytt val. Att ställa till rätta. Även som organisationer ska vi leva i försoning och vara beredda att ställa till rätta.

Det är först efter förlåtelsen som försoning är möjlig. Stadsmissionerna är alltid beredda att arbeta för att ge människor nya och bättre förutsättningar. Hos Stadsmissionerna ska det alltid finnas en möjlighet att börja om.

Människan söker mening

Allt verkligt liv är ett möte mellan människor. Människan blir ett subjekt i relation med andra. Människan söker gemenskap med andra och är unik i sin längtan att få skapa och bidra. Att på så sätt bli delaktig ger mening i livet. Den ofrivilliga ensamheten är destruktiv för människor. Genom det vi bidrar med blir vi tydligare för andra. Vi har alla en del i skapelsen.

Människan söker sammanhang och mening med sitt liv. Utöver fysiska, psykiska och sociala behov finns de andliga och existentiella. Människan är meningssökande också i det som ligger utanför de mänskliga relationerna. Det existentiella behovet innebär sökandet efter vad vi djupast sätter vår tillit till. Inspiration kan hämtas ur olika källor så som religion, humanism, kultur och politik. En människas andlighet dvs. relation med Gud, så som varje människa förstår eller uppfattar Gud, kan ha stor betydelse för att forma ett liv buret och präglat av tro, hopp, kärlek, livsmod och tillit till sig själv och andra. 

För Stadsmissionen innebär detta
Vi erbjuder sammanhang och gemenskap där förändringsprocesser kan starta.
Det innebär ett bemötande där vi tar livsfrågor på allvar, vi möter med respekt människors olika livsåskådningar och andliga behov
Vi erbjuder det lågmälda existentiella samtalet.

Stadsmissionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

Sveriges Stadsmissioner verkar enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Det är viktigt att samhällets lagar skyddar och säkrar människors lika rättigheter och likhet inför lagen.

För Stadsmissionen innebär detta

Stadsmissionen präglas av respekt för alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Stadsmissionen arbetar rättighetsbaserat och står upp för att de mänskliga rättigheterna utövas i samhället och i egen verksamhet. Likaså hur dessa rättigheter förhåller sig till gemensamma skyldigheter och möjligheter.

Stadsmissionernas förståelse av diakoni

Diakoni förstås i betydelsen en uppmaning att handla och svara upp mot mänskligt lidande. För Sveriges Stadsmissioner är det nödvändigt att verksamheterna präglas av ett diakonalt förhållningssätt.

Användningen av ordet diakoni säger något om motivet och sammanhanget för verksamheten och uttrycker därmed arbetets särart, mervärde och hemvist. Att vara såväl mottagare som utförare av diakoni är inte förbehållet människor av en viss tro.

Genom historien har diakoni ofta knutits till sjuka, fattiga och människor i utsatta livssituationer och har utförts för att följa, upprätta och försvara människor. Så verkar även Stadsmissionerna idag då fokus ofta ligger hos de människor som lever i eller hotas av utsatthet, med en ambition att möta dem som ingen annan möter och också göra det som ingen annan gör.

Diakonin strävar i sin djupaste förståelse efter jämlikhet, rättvisa och förändring. Idag används ofta begrepp som intervention (i betydelsen intervenera i socialt orättfärdiga strukturer), empowerment (i betydelsen mobilisera enskilda och grupper i syfte att förändra) och dignifiering (i betydelsen avslöja situationer som präglas av förtryck och ersätta med värdighet)

Stadsmissionernas diakonala arbete karaktäriseras av att vara

  • Kontextuell och behovsorienterad– Arbetet är främst fokuserat på den lokala nivån. Det bygger på god kännedom om de rådande förutsättningarna i staden och en särskild kännedom om villkor och behov för människor i utsatthet. Så som dessa villkor gestaltar sig i varje tid
  • Professionell och kompetent – I Stadsmissionernas arbete krävs såväl kunskap som erfarenhet av kvalificerat slag. Ledning och styrning genom kvalitetssystem, systematisk uppföljning och evidenssäkring är självklart.

•    Medveten och Uppmärksam - på strukturella orsaker till utsatthet och politiska dimensioner.Erfarenheter från brukare återförs till samhällets ansvariga. Ofta intar Stadsmissionen företrädarrollen, med medvetenhet om att varje hjälpande insats alltid innehåller en risk till maktutövande.

  • Förebyggande för att förhindra att social utestängning och orättfärdiga strukturer uppstår och vidmakthålls, i såväl den egna verksamheten som i samhälle och samfund.
  • Befriande med tonvikt på bemyndigande och främjande av människors delaktighet och rättigheter. 
  • Ömsesidig – och insiktsfull om människors gemensamma sårbarhet och nödvändigheten att se ur den utsattes position

För Stadsmissionen innebär detta

Verksamheterna riktar sig till alla men har ett särskilt fokus på människors utsatthet. I vårt arbete har vi ofta anledning att öppna dörren för människor som inte tillåts ha en självskriven plats i samhället.

Insatsen får aldrig reduceras till ett redskap för att uppnå något annat syfte än vad det i grund och botten handlar om: en tjänst till en behövande medmänniska. För Stadsmissionerna är detta centralt då arbetet ofta sker tillsammans med människor i utsatta livssituationer.

Alla insatser, även de mest akuta, måste göras med medvetande om att det bakom individen nästan alltid finns makt- och systemstrukturer som påverkar såväl den akuta situationen som möjligheten att skapa hållbar lösning. Det är betydelsefullt att förstå att val av metod/insats är värdeladdat. Insatser måste alltid främja processer mot delaktighet och egenmakt. 

Inspiration har hämtats ur

Diakoni i kontext – LVF 2009, Svenska kyrkan 2015

Theological Perspectives on Diakonia in 21st Century WCC 2012

Välfärdsinsatser på religiös grund, förväntningar och problem, Anders Bäckström (red) 2014

Svenska kyrkans roll och uppgift i den svenska välfärden – en plattform

Diakonia is about justice, ”more than the strong serving the weak”, LWF 2012

Kyrkan – på väg mot en gemensam vision, SKR skriftserie nr 21

Diakoniinstitutionernas relation till Svenska kyrkan, Gunnar Edqvist, SKT 15/2013

Teologiska fackelbärare efterlyses, Stig Linde, SKT n3/2015

Biskopsbrev om Diakoni, Biskopsmötet 2015[1]

Diakoni i kontext – LVF 2009, Svenska kyrkan 2015

Stadmissionernas lokala stadgar och värdegrundsdokument[1]  Diakoni är ett grekiskt ord (det språk som Nya testamentet är skrivet på) med betydelsen tjäna/tjänst. Diakoni förstås i betydelsen en uppmaning att handla och svara upp mot mänskligt lidande.