1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Digitala verktyg ska hjälpa donerad mat att komma till bättre nytta

En tredjedel av all mat som produceras kommer aldrig att användas. Många livsmedelsföretag vill vara en del i att ta vara på mat som blivit över och se till att överskottsprodukter når människor i utsatthet. RISE och Sveriges Stadsmissioner undersöker nu möjligheten att ta fram ett digitalt registreringssystem för att förbättra spårbarheten på donerade överskottsprodukter och samtidigt mäta de sociala och miljömässiga effekterna av redistributionen. Vart tar maten vägen, hur många portioner når människor i utsatthet istället för att slängas, och hur stor blir den miljömässiga effekten?

Sverige har som mål att till 2030 halvera matsvinnet, och en del av detta mål ska nås genom redistribution av överskottslivsmedel, det vill säga att mat som annars skulle slängas tas till vara av organisationer som distribuerar maten till människor som lever i utsatthet. Detta bidrar till både miljömässig och social hållbarhet, och till ekonomiskt hållbara sociala företag.

För att redistribution av mat ska bli en naturlig del av värdekedjan krävs ett digitalt system för att säkerställa spårbarhet på produkten och underlätta kommunikationen mellan donatorerna, de organisationer som redistribuerar maten och de sociala verksamheter som tar emot den. Då kan man även mäta effekten av systemet, och det blir möjligt att kommunicera resultatet till de donerande företagen.

- I nuläget finns ingen digital notering av vad som kommer in och hur många människor som nås av donationerna. Om man kan dokumentera detta i ett digitalt system så kan företag som donerat exempelvis redovisa resultatet av donationen i sin hållbarhetsredovisning och till sina medarbetare. Man vill kunna hålla koll på hela kedjan av donerad mat, för att se vilka effekter man får miljömässigt, men även socialt, säger Annelise de Jong, forskare på RISE.

De registreringssystem som används i dag fungerar för att ta hand om dagens flöden av donerad mat, men i och med att ambitionen är att minska matsvinnet genom ökad redistribution finns det behov av digitalt systemstöd.

- De system med exempelvis Excell-ark som används idag kommer inte att vara tillräckliga, man behöver kunna exempelvis scanna streckkoder. I framtiden ska flödena av donerad mat öka, och då vill man vara förberedd och tänka framåt, säger Annelise de Jong.

Projektet är Vinnovafinansierat och Sveriges Stadsmissioner är projektledare. Det är ett led i ett större Postkod-finansierat projekt där Sveriges Stadsmissioner jobbar med utveckling av metoder, samarbeten och finansieringsmodell för ökad redistribution av överskottslivsmedel.

- Det är viktigt för oss att utveckla lösningar tillsammans med livsmedelsbranschen. Om vi ska se till att en mycket större del av det funktionella matsvinnet når människor i behov, krävs ett nära samarbete mellan ideell sektor och livsmedelsbranschen, säger Anne Lunde Dinesen, projektledare Sveriges Stadsmissioner.

RISE genomför bland annat en omvärldsanalys, bidrar med databaser över utsläppsdata hos olika produkter för att beräkna de miljömässiga effekterna, samt metoder för att mäta sociala effekter. Hos RISE finns även den digitala kompetensen för att utveckla en konceptdesign.

I projektets referensgrupp finns än så länge representanter från Lidl, Axfood, SRS, GS1 Sweden och Why Waste.

För mer information kontakta

Anne Lunde Dinesen, projektledare Sveriges Stadsmissioner, 070-425 65 03, anne.lundedinesen@stadsmissionen.se

Annelise de Jong, forskare inom resurseffektiva system och tjänster på RISE: 070-342 55 13, annelise.dejong@ri.se

Om RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se