1239001751 |
900-1751

 
Full Width Page Type Image

Bostad först

Under våren 2018 startade Sveriges Stadsmissioner projektet att sprida kunskap kring den internationellt framgångsrika metoden “Bostad först”. Metoden utformades i New York av psykologen Sam Tsemberis för att hjälpa människor med missbruksproblem och psykisk ohälsa att komma ur sin hemlöshet.

Med utgångspunkt i åtta framtagna grundprinciper arbetar man i Bostad först målinriktat för att hjälpa de boende att kunna bo kvar i sin bostad, att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande, hitta sociala sammanhang och en meningsfull fritid. Bostad först finns för att ge deltagarna tillgång till behandling och hjälpa dem att bli en del av samhället utifrån sina egna mål och villkor.

Forskning och utvärderingar av olika Bostad först-projekt i Nordamerika och Europa, visar att metoden är både mer kostnadseffektiv än vanliga metoder, som t ex bostadstrappor, men även mer medmänsklig.

bild nycklar.jpg

Genom att sprida information, utbilda och ge kunskap, påverka politiker och beslutsfattare, vill Sveriges Stadsmissioner öka antalet kommuner, stadsmissioner och andra ideella aktörer som arbetar med Bostad först i Sverige. Sveriges Stadsmissioner är partner i ett europeiskt kunskapssamarbete om hemlöshet och Bostad först, som har tillgång till kunskap, nätverk och den senaste forskningen inom ämnet.

Projektet drivs i samarbete med bland andra Lunds universitet och är finansierat med medel från Svenska Postkodlotteriet.

 Projektledare: Jan Ström, Sveriges Stadsmissioner, Tel. 070-948 19 16, jan.strom@stadsmissionen.org

Läs mer här

<