1239001751 |
900-1751

 
Right Sidebar Page Type Image
Asylstafetten - en av många social mobiliseringsprojekt

Om

Lokal social mobilisering – ett mänskligare samhälle är ett 3-årigt projekt med målsättningen att mänskliga rättigheter långsiktigt ska beaktas och tillvaratas.

Social mobilisering innebär att människor kollektivt går samman och identifierar brister i samhället och sedan tar initiativ och agerar för social förändring. En viktig del av social mobilisering är olika typer av påverkans– och opinionsarbete som syftar till att förändra samhället i en mer rättvis och icke-diskriminerande riktning.

Projektet genomförs parallellt i Göteborg, Stockholm, Linköping och Malmö mellan 2013-2015. Stadsmissionerna stödjer lokala grupper och organisationer som själva identifierat områden där respekten för mänskliga rättigheter brister i staden. En viktig del av arbetet är att skapa arenor för ökad kontakt och samarbete mellan organisationer och grupper med gemensamma intressen och som exempelvis har liknande erfarenheter när det gäller brister i de mänskliga rättigheterna i städerna idag.

Under de tre år som projektet löper ska ett antal mindre projekt genomföras. Initiativet till dessa projekt ska komma från lokala organisationer och grupper med egna idéer kring hur man vill arbeta med social mobilisering och påverkansarbete. Dessa lokala projekt kan exempelvis innebära konkreta insatser för att bryta utanförskap, öka människors egenmakt och uppmärksamma och motverka orättvisor och diskriminering. En stor del av arbetet förväntas utgöras av olika former av påverkansarbete
och opinionsbildande arbete.

Projektet erbjuder kortare utbildningar med fokus på mänskliga rättigheter och social mobilisering. Utbildningen riktar sig främst till grupper och organisationer med intresse av att genomföra egna projekt. Vi stödjer sedan på olika sätt genomförandet av lokala mobiliseringsprojekt. Under projekttiden kommer vi hela tiden arbeta aktivt för att underlätta kontakter, samarbeten och utbyten mellan lokala organisationer.

Projektet Lokal social mobilisering – ett mänskligare samhälle ska mynna
ut i en mängd projekt i de fyra olika städerna och slutligen i en användbar
handbok som framförallt syftar till att lyfta upp och beskriva positiva exempel på
social mobilisering i Sverige.

 

<